Phí công chứng

Phí và thù lao công chứng được thu theo:

  • Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
  • Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên .